grudzień5

Mieszkanie w TBS

dodano: 5 grudnia 2011 przez tooomash


TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - to firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Działalność

Towarzystwo może działać jako spółka z o.o., S.A., lub jako Spółdzielnia, przy czym w tym ostatnim przypadku udziałowcami spółdzielni mogą być jedynie osoby prawne. Prowadzi działalność tylko w zakresie określonym w ustawie o niektórych formach budownictwa społecznego oraz swoim akcie założycielskim (statucie). Dochody uzyskiwane przez TBS muszą być przeznaczone na działalność statutową. Akty założycielskie oraz ich zmiany wymagają zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnych przez Ministra Infrastruktury. TBS nie może prowadzić każdej działalności związanych z budownictwem, zakres ten ustalają obowiązujące przepisy ustawy o niektórych formach budownictwa społecznego. Przedmiotem działalności TBS jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja (wynajmowanie). Jednakże TBS-y mogą również : - nabywać budynki mieszkalne; - przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; - wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa; - sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności TBS; - zarządzać nieruchomościami takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi, przede wszystkim, na rzecz mieszkańców tych budynków; - prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym.

Dla kogo TBS

Mieszkania oferowane przez TBS-y, przeznaczone są dla rodzin posiadających stałe i określone na średnim poziomie dochody. Starając się o mieszkanie należy wziąć pod uwagę, że są to mieszkania wyłącznie na wynajem. Nie można więc stać się ich właścicielem, bowiem wykupu mieszkania zabraniają obowiązujące przepisy prawa.

Najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 1. Osoba oraz osoby zgłoszone do wspólnego z nią zamieszkania, w chwili podpisywania umowy najmu (a nie w chwili składania wniosku), nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście. TBS może natomiast wynająć mieszkanie osobom, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z podjęciem pracy w najbliższej okolicy. 2. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie może przekraczać 1,6 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż: - o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym; - o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym; - o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Partycypacja

Partycypacja to forma wkładu przyszłego najemcy na budowę mieszkania, które będzie wynajmował od TBS. Partycypacja jest zwrotna w całości plus waloryzacja po przekazaniu lokalu do TBS. Partycypantami mogą być: - osoba fizyczna; - pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników; - osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę; - powiat, gmina lub związek międzygminny.

Partycypant ma prawo:

- Bez zgody Towarzystwa dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców; - Do zwrotu kwoty wpłaconej partycypacji, po zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

Finansowanie partycypacji w TBS

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne. Istnieje także możliwość uzyskania kredytu na pokrycie w całości, lub w części wkładu partycypacyjnego. Kredytów gotówkowych oferowanych przez banki, które można wykorzystać na sfinansowanie wkładu, jest znacznie więcej niż samych banków. Warto skorzystać z wyszukiwarek/porównywarek finansowych w serwsie investpuls.pl, aby przejrzeć produkty i wybrać najbardziej korzystny.

Kaucja

Przed podpisaniem umowy najmu każdy najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą pokrycie należności tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja w wysokości do 12-miecięcznego czynszu, jest swoistym zabezpieczeniem TBS na wypadek zalegania najemcy z opłatami za mieszkanie. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu. Zwrócona kaucja podlega waloryzacji na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Czynsz najmu

Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność towarzystw opłacają szczególną postać czynszu, której nie należy mylić z czynszem regulowanym, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm., dalej jako NajLokU). Stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania w TBS od 15 października 2004 r. ustalane są w spółkach z o.o. przez Zgromadzenie Wspólników, na podstawie szczegółowej kalkulacji przedstawionej przez Zarząd Spółki. Wysokość czynszu nie może w skali roku przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wartość odtworzeniowa lokalu równa się iloczynowi powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wskaźnik przeliczeniowy jest różny w każdym województwie.Przy kalkulacji wysokości czynszu obowiązuje zasada, która mówi, że powinien być ustalony w takiej wysokości aby pozwalał na pokrycie wszystkich kosztów eksploatacji i remontów budynków, oraz spłatę kredytu zaciągniętego przez TBS na ich budowę. Największy wpływ na kalkulację stawki czynszu ma wysokość miesięcznej spłaty zaciągniętego przez TBS preferencyjnego kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkalnego. Kalkulacja obejmować musi więc w szczególności: - koszty eksploatacji budynku czyli koszty utrzymania części budynku które służą wszystkim mieszkańcom, - podatek od nieruchomości, podatek gruntowy, - koszty zarządzania budynkiem przez TBS, amortyzacja, ubezpieczenie oraz spłata kredytu i obowiązkowe odpisy na remonty.

Mieszkania oferowane przez TBS

Mieszkania w budynku nowym lub po kapitalnym remoncie muszą być wyposażone we wszystkie media, antenę zbiorczą, możliwość podłączenia do telewizji kablowej i sieci internetowej. Obowiązuje pełny standard wykończenia - panele, wykładzina na podłogach, kuchenka, zlewozmywak, baterie, glazura w łazience, wanna umywalka, ustęp.

TBS gwarantuje:

- Podpisanie umowy najmu na czas nieoznaczony; - Utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym; Premia gwarancyjna

Obowiązujące przepisy pozwalają aby przy okazji starania się o najem mieszkania w TBS zlikwidować swoja starą książeczkę mieszkaniową ( tylko te wystawione przed 23 października 1990 r.) i uzyskać premię gwarancyjną. Prawo do premii jest zagwarantowane tylko dla właścicieli starych książeczek mieszkaniowych, tzn. wystawionych do dnia 23 października 1990 r. Premia przysługuje po udokumentowaniu się podpisaną z TBS umową najmu oraz dokonaniem wpłaty kaucji zabezpieczającej lub wpłaty na podstawie umowy partycypacji. Ustawodawca stawia jednak warunek, że budowa budynku musi być finansowana ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Jak zacząć starania o mieszkanie w TBS?

1. znajdź TBS w swojej okolicy, 2. złóż wniosek i zapisz się.
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy